Poems

BODY ART

Ah, you lassies who make such colourful comics of your...

Manifesto for Further Evolution

commandments are no longer necessary in the fifth chamber...

AM A’ BHRUADAIR

Nuair bha mi ann an àm a’bhruadair bha an t-seabhag air...

FON A’ SPEUR TROM

‘Se a cheud bhalach le ball air an t-sràid a tha ‘na...

CAMHANACH

Chaidh a’ ghealach fhuar fodha mu dheireadh, luideagan mo...

CÀISG

Dè tha siud a’ carachadh anns an achadh a-bhos? An e...

Page 1 of 612345...Last »